مشق خطی از شاه عباس دوم

میراث مکتوب - مشق خطی از شاه عباس دوم - اصل قطعۀ متعلق به شادروان عباس غازی (درگذشتۀ اسفند 1387) –  8*5/16 کاغذ پوستی کهنۀ نخودی رنگ قطعه سازی رنگین آن ظاهراً کار دهه های نخستین سدۀ خورشیدی کنونی است و اندازۀ آن 13 *  5/ 21 س است. این تصویر برای نخستین بار در مجلۀ دریچه (سال یازدهم، شمارۀ 37، تابستان 1394) منتشر شده است. تاکنون ما فقط از طریق کتاب تاریخ جهان آرای عباسی از خوشنویس بودن شاه عباس دوم آگاهی داشتیم.