نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی

ميراث مكتوب - نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آنها با نسخة مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر، عنوان مقاله ای از سید محمد عمادی حائری است که در شماره 50 دوفصلنامه آینه میراث به چاپ خواهد رسید.
در مقاله حاضر، نویسنده از چند دستنویس کهن و با اهمیت شرح اشارات خواجه نصیرالدین طوسی، که برخی از آنها در زمان حیات وی کتابت شده، سخن می ‌گوید و با تحلیل پاره‌ای از ویژگی های آنها، مانند محل درج افزوده بعدی طوسی به کتاب در باره داستان سلامان و ابسال، می‌کوشد نسبت این دستنویس ها را با نسخه اصل مؤلف و تحریرهای بعدی او تعیین کند. نویسنده در ضمن مقاله، به نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم شرح اشارات طوسی نیز توجه می‌دهد.
متن كامل اين مقاله در شماره 50 آينه ميراث كه پايان تابستان سال جاري به چاپ خواهد رسيد منتشر مي شود.