آینۀ میراث - ضمیمۀ 39


 

ضمیمۀ شمارۀ 39 آینه میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛

دورۀ جدید، سال سیزدهم، ضمیمۀ 39، سال 1394؛

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 3/51400 مورخ 1391/3/17 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

عنوان «گونه شناسی متن های فارسی (گونۀ فارسی فرارودی (ماوراءالنهری) با نگاهی به کتاب ارشاد»

تألیف: دکتر علی رواقی

 

ضمیمۀ شمارۀ 39 آینه میراث

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیر مسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجد الدین کیوانی

مدیر داخلی: سهیلا یوسفی

 

برای دسترسی به متن کامل ضمیمۀ شمارۀ 39 آینۀ میراث کلیک کنید.