انتشار شمارۀ 72 فصلنامه علمی - پژوهشی شعر پژوهی (بوستان ادب)

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ فصلنامه علمی - پژوهشی شعر پژوهی (بوستان ادب) سال هفتم، شماره 2 (پیاپی 78)، تابستان 1394منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از فصلنامه علمی – پژوهشی شعرپژوهی (بوستان ادب) به شرح زیر است:         

نوع ادبی سوگندنامه/ علی اكبر احمدی دارانی

دلایل اجتماعی گرایش ایرج میرزا به ادب غنایی/ فهیمه اسدی

همگونی های فكری حافظ و عبید زاكانی/ فاطمه پاسالاری، محمدحسین نیكداراصل  

واكاوی شخصیت فرهاد، در منظومه خسرو و شیرین نظامی/ جواد دهقانیان، یاسر فراشاهی نژاد  

كرشمۀ حسن و كرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی/ ابراهیم رحیمی زنگنه، همایون شكری  

تصویرسازی كارگزاران اجتماعی در اشعار سیاسی ملك الشعرا بهار از منظر گفتمان شناسی انتقادی/ جلال رحیمیان، سمیه جوكار 

مبانی جمال شناسی از دیدگاه سعدی/ بیژن ظهیری ناو

داستان انبیاء در كتاب مقدس و بازتاب آن در اشعار حسین منزوی

 

فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

مدیر مسئول: معاون پژوهشی دانشگاه ( دكتر احمد عریان)

سردبیر:  دكتر محمد حسین كرمی