نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری/1

میراث مکتوب - نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری  از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مؤسسۀ خانۀ کتاب روز چهارشنبه 11 شهریور برگزار شد. در بخش نخست این مراسم دکتر نوش آفرین انصاری، دکتر مهدی محقق، سید علی آل داوود و منوچهر صدوقی سها و در بخش دوم آیت الله مصطفی محقق داماد، سید علیرضا میرعلی نقی و حجت الاسلام سید محمدعلی ابهری سخنرانی کردند.