نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری/2

میراث مکتوب - نکوداشت زنده یاد استاد عبدالحسین حائری  از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مؤسسۀ خانۀ کتاب روز چهارشنبه 11 شهریور برگزار شد. در بخش نخست این مراسم دکتر نوش آفرین انصاری، دکتر مهدی محقق، سید علی آل داوود و منوچهر صدوقی سها و در بخش دوم آیت الله مصطفی محقق داماد، سید علیرضا میرعلی نقی و حجت الاسلام سید محمدعلی ابهری سخنرانی کردند.

آیت الله سید مصطفی محقق داماد آیت الله سید مصطفی محقق داماد
دکتر نجفقلی حبیبی دکتر نجفقلی حبیبی
منوچهر صدوقی سها منوچهر صدوقی سها