حضور میراث مکتوب در هفتمین کنفرانس انجمن مطالعۀ جوامع فارسی زبان

میراث مکتوب - انجمن مطالعۀ جوامع فارسی زبان از 8 تا 11 سپتامبر 2015 با همکاری دانشگاه معمار سینان ترکیه در استانبول اقدام به برگزاری هفتمین کنفرانس دوسالانه خود نموده است. این کنفرانس روز سه شنبه 8 سپتامبر برابر با 17شهریور در شهر استانبول آغاز به کار کرده است. دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب، دکتر علی اشرف صادقی، سرپرست گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر محمدعلی کاظم بیکی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، دکتر سعید شفیعیون، عضو هیئت علمی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان و محمدحسین ساکت، مترجم و پژوهشگر به نمایندگی از مرکز پزوهشی میراث مکتوب در این کنفرانس حضور دارند.