الغناء والسماع في فكر شيخ العرفاء محيي الدين ابن عربي

میراث مکتوب -  این مقاله به بررسی دیدگاه های محیی الدین ابن عربی دربارۀ سماع و غناء اختصاص دارد.

نویسنده در این مقاله با استناد به کتب و رسائل ابن عربی کوشیده است آرای عرفانی و صوفیانۀ این عارف نامدار جهان اسلام را پیرامون موسیقی و سماع تبیین کند. از نظر ابن عربی سماع بر دو گونۀ مطلق و مقید است و سماع مطلق که خود به دو قسم الهی و روحانی تقسیم می شود برای عارف سزاوار و در شأن اوست.

متن کامل این مقاله نوشتۀ دکتر اکبر ایرانی را اینجا بخوانید.