تأملی در برخی ویژگی های زبانی ترجمۀ فارسی کتاب النّجاره

ميراث مكتوب - مصطفی ذاکری در شماره 49 گزارش میراث مقاله ای درباره ترجمۀ كتاب النّجاره (در هندسۀ عملي) ، تأليف ابوالوفاء محمّد بن محمّد بوزجاني، از مترجمي ناشناخته، تحقيق و تصحيح و ترجمۀ متن به فرانسه از جعفر آقاياني چاوشي نوشته است.
ذاكري در بخشي از اين مقاله چنين نوشته است: ابوالوفاي بوزجاني (د. 388 ه) مؤلف اصل كتاب به عربي از رياضيدانان و منجمان مشهور قرن چهارم ايران است كه در بوزجان از توابع تربت جام کنونی متولّد شد و از علماي رياضي و نجوم دربار عضدالدولۀ ديلمي و پسرش بهاءالدوله بود كه اين كتاب را به دستور بهاءالدوله نوشته است. بر اين كتاب شروحي نوشته شده است كه از آن جمله شرح ابن يونس موصلي به عربي و شرح ملا محمّدباقر يزدي به فارسي در دست است. همچنین دو ترجمه نيز از اين كتاب موجود است:
يكي ترجمۀ ابواسحاق كوبناني از رياضيدانان قرن نهم و ديگري از مترجمي ناشناخته كه نسخۀ خطّي آن در كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران موجود است ولي تاريخ كتابت ندارد.
متن كامل اين مقاله را در فايل زير بخوانيد.