مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 64 - 65/ 5

اشعار طبری در نسخۀ خطی «الکفایة فی علم الاعراب»

میراث مکتوب - نسخۀ خطی الکفایة فی علم الاعراب در نحو عربی متعلق به قرن نهم هجری، محفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی است.

این نسخه به شمارۀ 3898 و به زبان عربی و خط نسخ هفت و هشت سطری، شامل 227 برگ (با صفحات شناسنامه، مکرر و یادداشت های استدراکی در میان بر گ ها 244 برگ) در اندازۀ 20/5 × 14 سانتی متر است. الکفایة همراستا با نسخه های متعدد تفسیر کتاب الله، الابانه و دیگر نسخه های هم خانواده، علاوه بر شرح و تعلیقات در حاشیۀ صفحات، دارای لغات گویشی به زبان طبری به همراه خطوط ارتباطی بین متن اصلی و شرح و تعلیقات در حاشیه و به سنت کتابت زیدیان شمال ایران است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ علی ذبیحی که در تازه ترین شمارۀ دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ سوم و چهارم مرداد – آبان 1393) منتشر شده است اینجا بخوانید.