مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 64 - 65/ 6

شاهنامه خوانی یا شاهنامه دانی مرور و معرفی کتاب «شاهنامه در دو بازخوانی»

میراث مکتوب - کتاب شاهنامه در دو بازخوانی مجموعه ای است از حاشیه نگاشتهای شاهرخ مسکوب بر دو شاهنامۀ چاپ مسکو و بروخیم در دو دورۀ زمانی مختلف که اخیراً  به کوشش مهری بهفر به چاپ رسیده است.

بهفر در سرآغاز کتاب در باب دلیل نشر آن می نویسد:

انگیزۀ انتشار یادداشتهای اشخاص طبعاً این نیست که بر اعتبار و اهمیت آنها بیفزاید. مسأله فراهم آمدنِ تصویری کاملتر از آنها و امکان درک و شناختِ بهترشان است. مسأله حفظ نوشته ها و یادداشت های به میراث مانده است و اینکه به خصوص ما، حفظ نوشته ها و یادداشت های شخصی و غیرشخصی را مشق کنیم و دور انداختن و از بین بردنِ نوشته ها با معیار ارزش داورانۀ سلیقه و پسند خودمان را به کنار نهیم.

مشقی برای نگه داشتن نوشته ها، خاطره ها، عکسها، نامه ها و ... (بهفر، ص دو).

متن کامل این مقاله نوشتۀ نغمه دادور که در تازه ترین شمارۀ دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ سوم و چهارم مرداد – آبان 1393) منتشر شده است اینجا بخوانید.