انتشار شمارۀ 188 جستارهای ادبی

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ نشریۀ علمی – پژوهشی جستارهای ادبی (سال 48، شماره 188،(1394) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از جستارهای ادبی به این شرح است:

بررسی و تحلیل آخر خوش شاهنامه با تأکید بر مبانی سنت شفاهی روایات حماسی ایرانی/  بهروز چمن آرا

شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه/ محمود حسن آبادی         

رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان/ لیلا حق پرست، مریم صالحی نیا       

حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه/ سحر رستگاری نژاد، معصومه باقری    

تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش /رضا ستاری، مرضیه حقیقی        

شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو/ شيرين صمصامي ، مهدخت پورخالقی چترودی  

ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران با باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر فردیت قهرمان)/  فرزاد قائمی            

منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی / محمد جعفر یاحقی، زهرا روح الامینی

 

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر سیّد حسین فاطمی

سردبیر: دکتر مه دخت پورخالقی چترودی