برگزاری نشست «چند نکته درباره تصحیح متون»

میراث مکتوب – گروه گردآوری، آموزش و احیای نسخ خطی و اسناد در تمدن اسلامی و ایرانی مرکز اسناد آسیای فرهنگی نشست «چند نکته درباره تصحیح متون» را برگزار می کند.

این نشست با حضور استاد اکبر ثبوت برگزار خواهد شد.

این نشست شنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.