تصاویری از کتاب المسالک و الممالک

میراث مکتوب - در دوازدهمین اجلاس شورای مشورتی بین‌المللی برنامه حافظۀ جهانی که از تاریخ 6 - 4 اکتبر 2015 (14- 12 مهرماه 1394) در شهر ابوظبی امارات متحدۀ عربی برگزار شد، دو کتاب کلیات سعدی و المسالک و الممالک از ایران در فهرست جهانی میراث مستند به ثبت رسید.کتاب المسالک و الممالک به پیشنهاد و پیگیری مرکز پژوهشی میراث مکتوب در فهرست جهانی میراث مستند ثبت شده است.

المسالک و الممالک یکی از کهن ترین متون دورۀ اسلامی است که به دو دریای بزرگ در جهان قائل شده است: 1 - دریای فارس . 2 - دریای روم. در نسخه های این اثر نقشه هایی از دریای فارس و خلیج فارس درج شده است که از کهن ترین نقشه ها در این زمینه است. در ادامه تصاویری از (صورة بحر فارس) از دو نسخۀ عربی و فارسی این اثر را می بینیم.  

 

مسالك و الممالك اصطخري، نسخه به نشانی Ms. Orient. A. 01521 كتابخانۀ برلين، مورّخ 569 ق.


مسالك و الممالك، نسخۀ 3515 كتابخانۀ موزۀ ملّي ايران به خطّ ابن السّاوجي، مورّخ 726 ق.

پیام تبریک اکبر ایرانی به مناسبت ثبت المسالک و الممالک در کمیتۀ حافظۀ جهانی میراث مستند