دیوان حافظ نسخۀ 1309 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس

میراث مکتوب - دیوان حافظ نسخۀ 1309 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس – حدودۀ سدۀ دهم و یازدهم.