دو فصلنامۀ ادبیات حماسی در گام سوم

میراث مکتوب - تازه ترین دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دارای رتبۀ علمی - پژوهشی (علوم انسانی) سال دوم، شماره 1 (پیاپی 3)، بهار و تابستان 1394 منتشر شد.

 

مطالب این شماره از دوفصلنامۀ ادبیات حماسی بدین شرح است:

ساختار داستان های پهلوانی برزونامه بر اساس نظریه گرینتسر و تقابل خیر و شر/ دكتر مریم خلیلی جهانتیغ ، خانم زینب شیخ حسینی 

تحریف تاریخ اشكانیان در روایت ملی - حماسی و علل آن/ دكتر محسن رحمتی

نقد و بررسی نارسایی های موجود در پی رنگ داستان «رستم و سهراب»/ دكتر محمود رضایی دشت ارژنه، بهاره الله بخش زاده

بررسی و مقایسه ی نبرد پهلوانان مرد و زن در سه روایت حماسی (با نگاهی بر آرای «ژرار ژنت»)/ دكتر ذوالفقار علامی مهماندوستی ، خانم رقیه وهابی دریاكناری  

تحلیل تاثیر شاهنامه بر زبان و مرام لُرهای بویراحمد و ممسنی/ دكتر محمدحسین كرمی، محمدصادق صابری، عبدالواحد صابری ، نصیب اله الوندی 

رنگ و نیرنگ در حماسه ملی ایران/ دكتر محمد مهدی پور ، حسین حسن زاده

 

دو فصلنامه ادبیات حماسی (دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) - سال دوم، شماره 1 (پیاپی 3)، بهار و تابستان 1394

صاحب امتیاز: دانشگاه لرستان 

مدیر مسئول:  طاهره صادقی تحصیلی

سردبیر:  دكتر قاسم صحرایی