آینۀ میراث – ضمیمۀ 40

 

 

ضمیمۀ شمارۀ 40 آینه میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛

دورۀ جدید، سال سیزدهم، ضمیمۀ 40، سال 1394؛

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 3/51400 مورخ 1391/3/17 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

عنوان «معرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه (ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق)»

تألیف سجاد آیدنلو

 

 

فهرست مطالب:

 

ویرایش نهایی چاپ مسکو/9

ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق/ 67

 

 

آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژه پژوهشهای ادبی و متن شناختی)

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجدالدین کیوانی

مدیر داخلی: سهیلا یوسفی

 

برای دسترسی به متن کامل ضمیمۀ شمارۀ 40 آینۀ میراث کلیک کنید.