سی و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - سی و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 29 مهر در این مرکز برگزار شد. در این نشست دکتر محمد باقری، سردبیر دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران دربارۀ ششمین شمارۀ این مجله و حجت‌الاسلام و المسلمین احمد احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین (سمت) از اهداف شکل گیری این مؤسسه سخن گفتند. در نشست امروز همچنین، ضمن رونمایی از تازه ترین نشریات و آثار میراث مکتوب از نرم افزار جامع میراث مکتوب رونمایی شد.

از راست: حجت الاسلام و المسلمین اکبر راشدی نیا، عضو مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) ، دکتر حسن ابریشمی و استاد محمد روشن از راست: حجت الاسلام و المسلمین اکبر راشدی نیا، عضو مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) ، دکتر حسن ابریشمی و استاد محمد روشن
حجت الاسلام و المسلمین اکبر راشدی نیا، عضو مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) حجت الاسلام و المسلمین اکبر راشدی نیا، عضو مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)
دکتر علی اشرف صادقی، مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی دکتر علی اشرف صادقی، مدیر گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
از راست: دکتر حسن ابریشمی و استاد محمد روشن از راست: دکتر حسن ابریشمی و استاد محمد روشن
استاد عبدالحسن بصیره استاد عبدالحسن بصیره
از راست: دکتر منصور صفت گل، سید علی آل داوود، میرهاشم محدث و سید سعید میرمحمدصادق از راست: دکتر منصور صفت گل، سید علی آل داوود، میرهاشم محدث و سید سعید میرمحمدصادق
از راست: سیدعلی موجانی، محمدرضا موحدی و یحیی شایسته منش از راست: سیدعلی موجانی، محمدرضا موحدی و یحیی شایسته منش
بهروز ایمانی - مصحح و پژوهشگر بهروز ایمانی - مصحح و پژوهشگر
رونمایی از نرم افزار نور (کتابخانه جامع میراث مکتوب) رونمایی از نرم افزار نور (کتابخانه جامع میراث مکتوب)
دکتر محمد باقری - سردبیر مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران دکتر محمد باقری - سردبیر مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران
رونمایی از شمارۀ 56 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران رونمایی از شمارۀ 56 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران
رونمایی از ضمیمۀ 39 دوفصلنامۀ آینۀ میراث رونمایی از ضمیمۀ 39 دوفصلنامۀ آینۀ میراث
رونمایی از کتاب ضیاء شهاب رونمایی از کتاب ضیاء شهاب
از راست: اصغر قائدان و جمشید کیانفر از راست: اصغر قائدان و جمشید کیانفر
از راست: محمدحسین ساکت و میرهاشم محدث از راست: محمدحسین ساکت و میرهاشم محدث
دکتر مسعود صادقی علی آبادی - رئیس جدید پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران دکتر مسعود صادقی علی آبادی - رئیس جدید پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران
دکتر اصغر قائدان - رئیس سابق پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران دکتر اصغر قائدان - رئیس سابق پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران
حجت‌الاسلام و المسلمین احمد احمدی - رئیس سازمان مطالعه و تدوین (سمت) حجت‌الاسلام و المسلمین احمد احمدی - رئیس سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
رونمایی از نرم افزار نور (کتابخانه جامع میراث مکتوب) با حضور احمد مسجدجامعی رونمایی از نرم افزار نور (کتابخانه جامع میراث مکتوب) با حضور احمد مسجدجامعی