اطلس تاریخی نقشه ها و تصویرهای جغرافیایی آذربایجان

میراث مکتوب - این کتاب نخستین اطلس نقشه های تاریخی آذربایجان به زبان فارسی است.

اثری که با معرفی و بررسی و استناد به ۱۹۰ نقشه و تصویر جغرافیایی در فرایندی دو هزار ساله ( از سده نخست تا بیستم میلادی) محدوده آنجا را مشخص نموده است. آذربایجان تاریخی با سرزمین، شهرها و آبادی ها و مردمان استان های کنونی آذربایجان شرقی ، غربی، و اردبیل ایران است که؛، هویت واقعیت و معنا می یابد. هرچند در جریان پر رویداد و طولانی چند هزاره موجودیت تاریخی فراز و فرودهای قلمرویی نیز به خود دیده است. این اسناد مصور از میان آثار برجسته ترین نقشه نگاران تاریخ کارتوگرافی انتخاب شده اند. و بسیاری از آنها برای نخستین بار است که در یک متن چاپی معرفی می شود.

نقشه ها با رویکرد توصیفی- تطبیقی مطالعه شده اند به این معنا که همراه هر نقشه ابتدا شرحی از زندگانی نقشه نگار، شیوه و الگوی ترسیمی وی ارائه، سپس مفاهیم و اسامی محدوده آذربایجان روی نقشه استخراج و با موقعیت های کنونی تطبیق داده شده است.

این کتاب به کوشش امیرهوشنگ انوری توسط انتشارات ندای تاریخ در پاییز ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است.

منبع: ندای تاریخ