تذکره ای خانوادگی در شرح احوال پسران فتحعلی شاه

میراث مکتوب - کتاب گلشن محمود تذکره ای خانوادگی است در شرح احوال پسران فتحعلی شاه. مؤلف این کتاب محمود میرزا قاجار پسر پانزدهم فتحعلی شاه است که آن را به تصریح خود در سال 1236 ه.ق تألیف کرده است و شامل شرح حال و منتخب اشعار چهل و هشت نفر از پسران فتحعلی شاه – که برادران مؤلف هستند – و شش نفر از نوه های آن پادشاه و شرح حال دقیق و نسبتاً مفصلی از خود مؤلف است.

 

 

همان طور که در شرح حال محمود میرزا خواهد آمد وی به سال 1214 متولد شده بنابراین در هنگام تألیف این تذکره 22 سال داشته است.

محمود میرزا از فرزندان فاضل و با سواد فتحعلی شاه قاجار بوده است. مرحوم دکتر عبدالرسول خیام پور در مقدمۀ سفینة المحمود بیست و یک کتاب از او نام می برد که چون این سفینه با وجود چاپی بودنش بسیار نایاب است.

نسخ مورد استفاده در این تصحیح بدین قرار است:

1 – نسخۀ خطی شمارۀ 2349 ف کتابخانۀ ملی: این نسخه به خط نستعلیق توسط محمدقلی لاریجانی نوشته شده است.

2 – نسخۀ خطی شمارۀ 95 ف کتابخانۀ ملی: این نسخه به خط نستعلیق در 65 برگ 15 سطری محتملاً در اوائل قرن سیزدهم نوشته شده.

3 – فیلم شمارۀ 2863 و عکس 6094 کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.

4 – نسخۀ خطی شمارۀ 14195 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی: این نسخه به خط شکسته نستعلیق ساده، بدون نام کاتب و تاریخ کتابت با عناوین شنگرف و داخل زمینۀ زرین در 98 برگ 11 سطری است.

محمود میرزا قاجار، گلشن محمود (به ضمیمۀ تاریخ ملکزادگان تخمۀ خاقان)، نوشتۀ: ملک ایرج میرزا قاجار، تصحیح: میرهاشم محدث، تهران، سفیر اردهال، 199 صفحه، شمارگان: 550 نسخه، بها: 120000 ریال، 1394.