چهرۀ سنایی در مقالات شمس

میراث مکتوب - در دورۀ ظهور کوتاه مدت شمس تبریزی در قونیه، که به صورت میان پرده ای آشفته و زودگذر در طومار زندگی مولانا و خانواده اش رخ نمود.

سنایی، قرنی پس از مرگ در اوج شهرت و اعتبار بود و بر پهنه های شرقی و غربی قلمرو زبان فارسی نفوذ گسترده و سایه افکن داشت. عطار در نیشابور و خاقانی و نظامی در اران و آذربایجان او را بزرگ می داشتند.

متن کامل این مقاله نوشتۀ مهدی محبتی که در نشریۀ نامۀ فرهنگستان - فصلنامۀ تحقیقات زبانی و ادبی ، فنون بلاغی ، تحلیل متون ، فرهنگ مردم ، گویش های ایرانی دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) منتشر شده است اینجا بخوانید.