تصحيح چند بيت از فرخی سيستانی

میراث مکتوب - از دیوان فرخی سیستانی دستنویسهای کهن معتبر در دست نیست.

بهترین چاپی که از دیوان فرخی عرضه شده است از دکتر محمد دبیرسیاقی است که هم بدلیل فقدان نسخه های خوب و هم بکار نبستن دقیق ضوابط تصحیح انتقادی متن و توجه نکردن به ظرایف سبک شاعر کاستیهای بسیار به تصحیح ایشان راه یافته است و با اطمینان میتوان گفت که کار تصحیح انتقادی دیوان این شاعر برجسته هنوز به سامان نرسیده است. در این مقاله چند بیت از دیوان فرخی با توجه به سبک او تصحیح شده و دلایل این تصحیحات هم مفصلاً بیان شده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ حمیدرضا (میلاد) عظیمی که در مجلۀ سبک شناسی (فصلنامۀ علمی - پژوهشی سبك شناسی نظم و نثر فارسی - سال هشتم، شماره 28، تابستان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.