«استاد بشر» همراه با خواجه نصیرالدین طوسی

میراث مکتوب - پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی با عنوان «استاد بشر» با گزینش و ویرایش دکتر حسین معصومی همدانی و محمدجواد انواری از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ می رسد.
در این مجموعه مقالاتی پیرامون زندگی، آثار و اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی، در زمینۀ های مختلف علمی، فلسفی، کلامی، تاریخی و ... گرد آمده است. بخشی از این مقالات در واقع گوشه ای از پژوهش هایی است که در بیش از یک قرن دربارۀ خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است و از لحاظ تاریخی اهمیت دارند.
برخی دیگر نیز پژوهش های جدیدی است که به قلم شماری از اندیشمندان ایرانی و خارجی به رشتۀ تحریر درآمده است.