دو فصلنامه ادبیات حماسی در گام سوم

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ ادبیات حماسی (دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی دارای رتبۀ علمی - پژوهشی (علوم انسانی) - سال دوم، شماره 1 (پیاپی 3)، بهار و تابستان 1394 منتشر شد.

 

در این شماره از دوفصلنامۀ ادبیات حماسی مقالات زیر به چشم می خورد:

ساختار داستان های پهلوانی برزونامه بر اساس نظریه گرینتسر و تقابل خیر و شر/ مریم خلیلی جهانتیغ ، زینب شیخ حسینی  

تحریف تاریخ اشكانیان در روایت ملی - حماسی و علل آن/ محسن رحمتی     

نقد و بررسی نارسایی های موجود در پی رنگ داستان «رستم و سهراب»/ محمود رضایی دشت ارژنه ، بهاره الله بخش زاده  

بررسی و مقایسه ی نبرد پهلوانان مرد و زن در سه روایت حماسی (با نگاهی بر آرای «ژرار ژنت»)/ ذوالفقار علامی مهماندوستی، رقیه وهابی دریاكناری  

تحلیل تأثیر شاهنامه بر زبان و مرام لُرهای بویراحمد و ممسنی/ محمدحسین كرمی، محمدصادق صابری، عبدالواحد صابری ، نصیب اله الوندی  رنگ و نیرنگ در حماسه ملی ایران/ محمد مهدی پور، حسین حسن زاده

 

صاحب امتياز: دانشگاه لرستان 

مدیر مسئول: طاهره صادقی تحصیلی

سردبير: قاسم صحرایی