برگزاری نخستین همایش بین المللی میراث آندلس؛ ایران- ایبریا

میراث مکتوب -  نخستین همایش بین المللی میراث آندلس؛ ایران- ایبریا توسط گروه زبان اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی در روزهای 26 و 27 آبان سال 1394در محل دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی این دانشگاه برگزار میگردد.

مطالعۀ تاثیرات متقابل فرهنگهای غنی و دیرینه ی ایرانی - ایبریایی در قرون تحت لوای اسلام هدف اصلی این همایش است.

محورهای این همایش بدین شرح است:

- بررسی خاستگاه اندیشه های فلسفی در آندلس اسلامی

- تاثیر متقابل آرا و افکار انديشمندان ایرانی و آندلسی بر یکدیگر

- نقش آندلس اسلامی بر فرهنگ و زبان اسپانیای امروز

- بررسی شکل گیری و نقش مدرسه مترجمان تولدو بر تاریخ اندیشه مغرب زمین

- تاثیر تطبیقی تمدن اسلامی بر معماری و نقاشی آندلس

- موشحات و ادبیات آندلس

- علل انحطاط تمدن آندلس

این همایش در دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی واقع در بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی جنوبی برگزار می شود.