انتشار لباب الالقاب فی القاب الطیاب

لباب الالقاب تازه ترین اثر از سری پژوهش های حوزه رجال و تراجم موسسه کتابشناسی شیعه منتشر گردید.

مؤلف در این اثر پس از تعلیقاتی كه بر كتاب (ریاض) و موسوم به (ایضاح الریاض( در شرح حال متقدمین بر عصر مؤلف آن نگاشته، تصمیم به تألیف این كتاب گرفته و در آن كنی و القاب علماء مقدم بر صاحب ریاض و مشهورین از علماء متأخر وی را با اشاره به بعضی از تألیفات مشهور آنان به گونه ای مختصر در ده باب و یك خاتمه در شرح حال خود نگاشته و آن را در شب دوشنبه ۲۱ رجب ۱۳۱۷ به پایان برده است.

منبع: کتابشناسی شیعه (الاثر)