اظهار تأسف استادان و پژوهشگران به لغو امتیاز علمی – پژوهشی آینۀ میراث

میراث مکتوب - در پی اعلام لغو امتیاز علمی – پژوهشی دوفصلنامۀ آینۀ میراث، برخی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و علاقه مندان در پیام ها و تماس های مکرر با مرکز پژوهشی میراث مکتوب  ضمن اظهار تأسف از لغو امتیاز علمی این نشریه،  آمادگی خود را برای ارسال نامه ای به دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اعتراض به رأی صادره ابراز داشتند.

در این نامه که قرار است به امضای اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه تهران، شهیدبهشتی، اصفهان، مشهد، گیلان، کرمانشاه، گلستان، تبریز، شهرکرد  و مراکز پژوهشی مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامۀ جهان اسلام و ... برسد به اهمیت وجود تحقیقات در حوزۀ میراث مکتوب و مجلاتی مربوط به این حوزه تأکید خواهد شد.

لذا نویسندگانی که مقالات آن ها در نوبت انتشار در دوفصلنامۀ آینۀ میراث قرار دارد می توانند انصرافشان را از انتشار مقالۀ خود در این دوفصلنامه اعلام کنند و یا در صورت تمایل منتظر رأی نهایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر عدم لغو امتیاز علمی - پژوهشی این دوفصلنامه بمانند.