حکایت عبدالغفار نجم الدوله از سرقت آثارش

ميراث مكتوب - دکتر محمد باقری در ضمیمۀ شماره 2 دوماهنامه تخصصي گزارش میراث یادداشتی از عبدالغفار نجم الدوله را درباره سرقت آثارش و گلایه وی از پخته خواران را نقل کرده است.
دكتر باقري در اين بخشي از اين يادداشت مي نويسد: آنچه در پی می آید یادداشتی از عبدالغفار نجم الدوله ) 1255 -
1326 ق (از دانشمندان دورۀ قاجار و فرزند علیمحمد
اصفهانی) 1215 - 1293 ق (ریاضیدان عهد قاجار است که
در پایان جلد اول)از پنج جلد (چاپ سنگی کشکول شيخ
بهائی) چاپ تهران، 1321 ق (آورده است. گلایۀ عبدالغفار از
پخته خواران بی اخلاق و توضیحات او دربارۀ آثاری که تألیف
یا ترجمه کرده خواندنی است.
متن كامل يادداشت دكتر محمد باقري را در فايل زير مشاهده كنيد.