تقدیر فیلیپ فور از مقالۀ «تمثیل درخت پیر و پرنده در نگاره های بهزاد»

میراث مکتوب - فیلیپ فور ( Philippe Faure )، استاد فلسفۀ هنر دانشگاه اورلئان فرانسه با ارسال یادداشتی از مقالۀ «تمثیل درخت پیر و پرنده در نگاره های بهزاد» که در شمارۀ 62 – 63 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین – تیر 1393) منتشر شده است، تقدیر کرد.

در نامۀ فور خطاب به دکتر سید رضا فیض، نویسندۀ این مقاله آمده است:

«آقای فیض عزیز

از شما بخاطر پیام و ارسال مقاله تان دربارۀ تمثیل درخت و پیر و پرنده بسیار سپاسگزارم. از اینکه مینیاتور «کتاب مقدس پامپلون» را در میان نگاره های شکوهمند ایرانی مشاهده نمودم، بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. عموماً در زمینۀ مطالعات عالمانه، مینیاتورهای شرقی در کنار مینیاتورهای غربی قرار نمی گیرند.

من در پژوهش شما و در این تقارن شمائل ها، میعاد نسلی از پژوهش های تازه و پرثمری را می بینم که گذرگاه و یا پلی میان شرق و غرب برقرار خواهند ساخت که جهان به آن نیازمند است.

با پیر لویی می کوشیم تا پژوهش زیبای شما را ترجمه نمائیم.

بار دیگر سپاسگزارم ... و با آرزوی دیدار در پاریس، به نوبۀ خود درود قلبی خود را تقدیم می دارم.

فیلیپ فور