برگزاری نشست علمی کتیبه شناسی و معرفی تعدادی از کتیبه های ایرانی

میراث مکتوب - معاونت پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی نشست علمی «کتیبه شناسی و معرفی تعدادی از کتیبه های ایرانی» را با حضور رسول بشاش کنزق برگزار می کند. 

این نشست روز دوشنبه 9 آذرماه سال جاری از ساعت 9:30 الی 11 در سالن ناصرخسرو دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی واقع در بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری برگزار می شود.