ديوان ظهير فاريابي در سفينه تبريز

میراث مکتوب - سفينۀ تبريز يكي از با ارزش ترين مجموعه هاي خطي موجود در زبان فارسي است.

در اين مجموعه حدود 209 كتاب و رساله متنوع در تاريخ، نجوم، لغت، حديث، فقه، كلام، تصوف و... و نيز ديوان هاي شعر بسياري از شاعران نامي و بي نام گردآوري و كتابت شده است. همچنين ابيات پراكنده فراواني از شاعران و نويسندگان مختلف در خلال ديگر آثار اين مجموعه آمده است. يكي از ديوان هاي شعر اين مجموعه، مربوط به ظهيرالدين فاريابي از شاعران تاثيرگذار قرن ششم هجري است. ديوان موجود در اين مجموعه، افزوني هايي نسبت به ديوان چاپي مصحَح استاد اميرحسن يزدگردي در انواع شعر مانند قصيده، قطعه، رباعي و نيز ابياتي در خلال شعرها دارد. اين مقاله در پي مقابله سفينه تبريز و ديوان چاپي ظهير و نيز معرفي اين گونه اشعار است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ حسین جلال پور که در فصلنامۀ علمی – پژوهشی متن شناسی ادب فارسی (سال هفتم، شماره 1، بهار1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.