دو رساله تاریخی و ادبی هورامان

میراث مکتوب - کتاب دو رسالۀ تاریخی و ادبی هورامان از دوران افشاریه و قاجار منتشر شد.

این کتاب که دو رساله را در بر می گیرد، از چند جهت، جای درنگ دارد. رسالۀ نخست که موش و گربه نام دارد و به زبان هورامی سروده شده است، تمثیلی سیاسی و اجتماعی است از روزگار نادرشاه افشار. که الماس خان کندوله ای (شاعر و سردار سپاه نادر شاه افشار) آن را سروده است. این رساله اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار برافتادن صفویان به دست افغان ها، برآمدن نادرشاه و شکست افغان ها را به تصویر می کشد. رسالۀ دیگر، تحدید مرز مریوان و هورامان است که نصرالله خان مهندس نوشته است. این رساله به بررسی حدود و ثغور این دو ناحیۀ غربی ایران می پردازد و اطلاعات ارزشمندی دربارۀ اوضاع سیاسی و اجتماعی مریوان و هورامان ارائه می دهد.

این کتاب در 234 صفحه از سوی نشر احسان با تصحیح و ترجمه مظهر ادوای در تهران منتشر شده است.

منبع: بساتین