المُقنِع فی الحساب الهندی به بازار کتاب آمد

ميراث مكتوب - المُقنِع فی الحساب الهندی تألیف علی بن احمد نسوی و مقدمه، تصحیح، ترجمه و تعلیقات محمدمهدی کاوه یزدی و رضا افخمی عقدا به کوشش مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب راهی بازار نشر شد.
علی نسوی از ریاضیدانان قرن پنجم هجری است که در ری متولد شده و کتاب المقنع فی الحساب الهندی را به زبان فارسی نوشته و سپس آن را به زبان عربی ترجمه کرده است. متن فارسی کتاب موجود نیست و متن عربی آن دارای نسخه ای منحصر بفرد در کتابخانه لیدن است که شامل اعمال جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، جذر و کعب است که در چهار مقاله بر روی اعداد صحیح، اعداد کسری، اعداد صحیح و کسری و کسرهای شصت گانی به کار برده شده است. کتاب حاضر به صورت خلاصه نوشته شده و مطالب آن حالت خودآموز دارد و در مورد هر مطلب، مثالی ذکر شده است.
چاپ نخست کتاب المُقنِع فی الحساب الهندی در شمارگان 500 نسخه و به بهای 7800 تومان به کوشش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.