شمارۀ دوم فصلنامه نقد كتاب ادبيات منتشر شد

میراث مکتوب - شمارۀ 2 فصلنامه نقد کتاب ادبیات ویژه تابستان 1394 با سردبیری مصطفی موسوی منتشر شد.

 

 

فصلنامه نقد کتاب ادبیات در بخش های « سخن سردبیر»، «نقد شفاهی»، « نقد مکتوب»، «نقد شناسی»، « نقد آثار پیشین»، «شایسته خواندن» و « نقدِ نقد» منتشر شده است.

در بخش نقد شفاهی« درباره کتاب حدیث خداوندی و بندگی، دکتر ابراهیم موسی پور، دکتر لیلا سید قاسم، دکتر محمد دهقانی و مرتضی هاشم پور» به خواندگان معرفی شده است.

بخش نقد مکتوب شامل مقاله های« دستور سخن، مونا ولی پور»، «درآمدی بر جامعه شناسی زبان، آتوسا رستم بیک تفرشی»، «زبان مردم طهران، رضا امینی»، «هر دم از این باغ...، احمدرضا بهرام پورعمران»، «داستان رستم و سهراب، مسعود راستی پور»، «با هر کمال اندکی آشفتگی، مهدی شعبانی»، «پژوهشی درباره نظریه جرجانی، علی علی محمدی»، «کیمیای تاسیس، فرزاد مروجی»، «عصاره داستانی اولیس، حسن هاشمی میناباد»، «تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه، زهرا محمدی»، «علیه تفسیر، مهدی دادخواه تهرانی»، «نقدی بر کتاب سبک ادبی از دیدگاه زبان شناسی، محمد حسین علی» و «چه قدر خوبیم ما، زهرا دُرّی» است.

همچنین «یان ریپکا، همکارانش و تاریخ نگاری ادب فارسی، کامیار عابدی» و «تصحیح بیت هایی از کلیات شمس، رضا خبازها» از جمله مقاله های  بخش نقدشناسی هستند.

در بخش نقد آثار پیشین تنها مقاله « دلالت های بی دلیل، تبدیل های بی بدیل، نرگس قندیل زاده» معرفی شده است.

مقاله های بخش شایسته خواندن شامل «گفت وگویی پس از قرن ها، خسرو باقری» و «بابا طاهر، مهدی کد خدای طراحی» است.

همچنین «تاریخ ادبیات فارسی، مجید الدین کیوانی» در بخش «نقدِ نقد» قرار دارد.

فصلنامه نقد کتاب ادبیات با هدف معرفی نقدکتاب ها و بررسی مسائل و مشکلات نشر کشور در این حوزه فعالیت می کند.

شماره جدید فصلنامه نقد کتاب ادبیات به صاحب امتیازی موسسه خانه کتاب به قیمت 6 هزار تومان ارائه شده است.

منبع: روابط عمومی خانۀ کتاب