مروری بر تعلیقات استاد اجل، شیخ ابوالحسن شعرانی بر صحیفۀ سجادیه

میراث مکتوب - در میان دانشمندان روحانی عصر ما ، که وظیفۀ نشر و انتقال مواریث و سنتهای علمی و فکری کهن اسلامی را بر عهده گرفته و به خوبی از عهدۀ انجام آن برآمده و آن را به دست طالب علمی نسل جدید سپرده اند، چهره های درخشان و تأثیرگذار کم نیست و گزاف نیست اگر بگوییم استاد اجل، شیخ ابوالحسن شعرانی از موفق ترین افراد در این میان بوده است.

استاد شعرانی ضمن تعلیم و پرورش چندین نسل از دانشجویان و طلاب فقه و کلام و فلسفه، که اغلب دست پروردگان او خو از مشاهیر فکر و فرهنگ و فلسفۀ دوران ما هستند، در زمینۀ تألیف و ترجمه و تحشیه متون فقهی و حدیثی و تفسیری فارسی و عربی نیز آثار مهم ماندگاری از خود به یادگار گذاشته و خصوصاً در حوزۀ تحشیه و توضیح متون دینی، به جهت احاطۀ بی نظیری که بر سراسر به ویژه کلام و فلسفه و نجوم و طب و لغت و ادب عرب داشته موفق به گشودن گرههای ناگشوده بسیاری شده و در مواردی بابهای تازه ای را در فهم و توضیح معضلات این متون بر روی جویندگان باز کرده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ اسماعیل باغستانی که در کتاب چهار مقاله دربارۀ صحیفۀ سجادیه منتشر شده است اینجا بخوانید.