ضمیمه شمارۀ هجدۀ آینه میراث

 

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون؛

دوره جدید سال هفتم، ضمیمه شماره 18، سال 1388

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 3/2910/82 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

 

با عنوان «سادات هزار جریب، سلسله ای شیعی در شرق مازندران»

تألیف سید محمدعمادی حائری

 

فهرست مطالب:

مقدمه / 3

حکومت های محلی سادات شمال ایران پس از دورۀ ایلخانان / 5

هزار جریب: موقعیت جغرافیایی و پیشینۀ تاریخی / 6

قیام میرعمادالدین و حکومت وی و فرزندانش در هزار جریب و قومس / 8

اجداد میر عمادالدین / 27

مزار میر عمادالدین / 27

پی نوشت ها / 27

پیوست 1: یک التباس در منابع تاریخی عصر تیمور / 40

پی نوشت ها / 27

پیوست 2: سادات عمادی و انتساب حسینی / 46

پی نوشت ها / 48

پیوست 3: هزار جریب و نواحی پیرامون: حدود، بخش ها، بلوک ها و روستاها / 50

پی نوشت ها / 61

تصاویر / 64

منابع / 72

 

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیر مسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: حسن رضائی باغ بیدی