انتشار شمارۀ 35 فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی (فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) سال سی و پنجم، شماره 35، پاییز 1394)  به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر شد.

فهرست مطالب این فصلنامه به شرح زیر است:

تقابل های دوگانه و كاركرد آنها در متن با تاكید بر تقابل نور و ظلمت در آثار فارسی شیخ اشراق/ ﻣﺮﻳﻢ راﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎ

تحلیل ساختاری تقابل نشانه ای در غزلیات حافظ شیرازی با تكیه بر نظریه «رولان بارت»/ ﻋﻠیاﻛﺒﺮ ﺑﺎﻗﺮی ﺧﻠﻴﻠی. ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ذﺑﻴﺢ ﭘﻮر

تحلیل وجوه نمادین در داستان یوسف و زلیخای جامی با تاكید بر ترنج/ ﺣﻮرﻳﻪ اﺳﺪ ی ﺣﺒﻴﺐ.ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﻮﭘﺎ . ﮔﻠﺮخ ﺳﺎدات ﻏﻨی

بررسی زمان در داستان «دخمه ای برای سمور آبی» از منظر نقد مضمون/ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺎﻣی دوﺳﺖ . ﻣﺤﻤﺪﻋﻠی ﺧﺰاﻧﻪ دار ﻟﻮ 

مرثیه سرایی در شعر و ادب «لكی» (واكاوی ادبی- روان شناختی مفهوم سوگ در فرهنگ قوم لك/ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎن . ﺳﻴﺪ اﻣﻴﺮ ﻗﺪﻣی

بررسی شعر عاشورایی فارسی در لرستان (از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی)/ ﻋﻠی ﻧﻮری.اﺣﺴﺎن ﺣﻴﺪری ﺟﻤﺸﻴﺪی

بررسی و نقد ابعاد شكلی زبان در آثار شاعران شاخص جریان شعر گفتار/ ﺳﺎﻧﺎز رﺣﻴﻢ ﺑﻴﻜی. ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦزاده. ﻗﺪرت اﷲ ﻃﺎﻫﺮی

 

پژوهش زبان و ادبیات فارسی (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی   

مدیر مسئول:  خسرو قبادی