«دانشنامه ایران» در نگاه مجدالدین کیوانی

ميراث مكتوب - مجدالدین کیوانی در مقاله ای که در شماره 49 گزارش میراث به چاپ رسیده «دانشنامه ایران» را نقد و بررسی کرده است.
كيواني در بخشي از اين مقاله مي نويسد: دانشنامۀ ایران یکی از چندین طرح پژوهشی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی است. این مرکز در سال 1362 تأسیس شد و اولین طرح تحقیقاتی آن تهیه و نشر منبعی مختصّ دنیای اسلام با عنوان دائرةالمعارف بزرگ اسلامي بود که جلد اول آن در 714 صفحه در سال 1368 ش/ 1989 م، به قیمت هر نسخه 8000 تومان نشر شد. این دائرةالمعارف، همانطور که از عنوانش پیداست، مرجعی اساساً تخصصی و مشتمل است بر هر آنچه در محدودۀ جغرافیایی عالم اسلام بوده و هست، یا پدیده های اسلامي واقع در سرزمینهای غیر اسلامی. از این دائرةالمعارف که با نام اختصاری «دبا» نیز خوانده میشود، تاکنون 18 جلد (از حرف آ تا ج) منتشر شده است. جلد اول با کلمۀ «آب» آغاز و جلد 18 با کلمۀ «جوینی » خاتمه می یابد. این دائرةالمعارف به عربی و انگلیسی نیز ترجمه می شود که از ترجمۀ عربی آن تا این زمان 8جلداز برگردان انگلیسی دو جلد به چاپ رسیده است.
متن كامل اين مقاله را در فايل زير بخوانيد.