المُقنِع فی الحساب الهندی

المُقنِع فی الحساب الهندی
تالیف علی بن احمد نَسوَی(393-493ه.ق)
مقدمه، تصحیح، ترجمه و تعلیقات: محمد مهدی کاوه یزدی و رضا افخمی عقدا
شابک: 8-036-203-60-978
صفحات: هفتاد و دو+ 184+5
شمارگان: 500 نسخه
بها: 7800

علی نسوی از ریاضیدانان قرن پنجم هجری است که در ری متولد شده و کتاب المقنع فی الحساب الهندی را به زبان فارسی نوشته و سپس آن را به زبان عربی ترجمه کرده است. متن فارسی کتاب موجود نیست و متن عربی آن دارای نسخه‌ای منحصر بفرد در کتابخانة لیدن است. موضوع این کتاب حساب هندی است که شامل اعمال جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، جذر و کعب است که در چهار مقاله بر روی اعداد صحیح، اعداد کسری، اعداد صحیح و کسری و کسرهای شصت‌گانی به کار برده شده است. کتاب حاضر به صورت خلاصه نوشته شده و مطالب آن حالت خودآموز دارد. در مورد هر مطلب مثالی ذکر شده است.