نشست تخصصی گونه شناسی مطالعات قرآنی در جهان معاصر (مطالعات قرآنی در غرب)

میراث مکتوب - پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی نشست تخصصی گونه شناسی مطالعات قرآنی در جهان معاصر (مطالعات قرآنی در غرب) را برگزار می کند.

در این نشست دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر فروغ پارسا و دکتر نصرت نیل ساز حضور خواهند داشت.

این نشست روز دوشنبه 19 بهمن سال جاری از ساعت 14 تا 17 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان 64 برگزار می شود.