مکاتبات منثور و منظوم شعرا و فضلای نامی ایرانی منتشر شد

میراث مکتوب- مکاتبات منثور و منظوم شعرا و فضلای نامی ایرانی (اخوانیّات و سلطانیّات) از مجموعه ادبیات انتشارات صراط به تدوین سید وهاب قیاسی منتشر شد.

در ادبیات فارسی، مكاتبات اعم از سلطانیات و اخوانیات بخش جذّاب آثار منظوم و منثور شعرا و فضلای ایران به شمار می‌آیند. این مكاتبات كه با عناوین مكاتیب، رسایل، منشآت، رقعات، نامه‌ها و ... شناخته می‌شوند از جمله بدین دلیل مهم‌اند كه بیانگر حكایاتی از تاریخ پرفراز و نشیب ملتی با خوشی‌ها و ناخوشی‌ها و رنج‌ها و شادی هایش هستند.

مكاتبات منثور و منظوم شعرا و فضلای نامی ایرانی (اخوانیّات و سلطانیّات) ، سید وهاب قیاسی، نوبت چاپ: اول، زمستان 94، بها:485000 ریال