جغرافیای سیاسی در شاهنامۀ فردوسی

میراث مکتوب - شاهنامه، گزارشی است که پهلوانان و قهرمانان در تلاش برای ماندگاری کشور از خود نشان می دهند. فردوسی آن را از دل اسطوره ها و تاریخ ایران بیرون می کشد و با زیبایی و اعجاز شاعرانه به تصویر درمی آورد. فردوسی در سده های نخستین اسلامی، بررسی و سرایش تاریخی و اسطوره ای ایران را آغاز کرد. او از سازندگان هویت ایرانی است.

 

 

شاهکار او توضیح گسترده ای از چگونگی پیدایش و پیشرفت کشور در ایران باستان به دست می دهد.

شاهنامه یک سند کهن از ریشه دار بودن پدیده های سیاسی کشور، حکومت، سرزمین، ملت و مرز است. بر این پایه، کتاب به بررسی شیوه های کهن ایرانیان در آیین کشورداری و کشورسازی، پاسداری از سرزمین و مرز، تقسیمات کشوری، حکومت و عناصر ساختاری آن، روابط خارجی، مفاهیم ایران شناسی در گسترۀ جغرافیا، تاریخ و هویت ایران در این اثر سترگ می پردازد.

کاوندی کاتب، ابوالفضل، جغرافیای سیاسی در شاهنامۀ فردوسی، قطع: رقعی، 312 صفحه، بها: 195000 ریال.