دهمین دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 30 مرداد

دهمین دیدار دوستانه پژوهشگران و صاحب نظران به صرف ناهار (آبگوشت) امروز 30 مرداد در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.