نکته هایی دربارۀ چند واژه

مطلبی که در ادامه می خوانید به قلم دکتر فتح الله مجتبایی در جشن نامۀ استاد ابوالحسن نجفی منتشر شده است.  

شاخشانه

1 – امروز شاخشانه یا شاخ و شانه کشیدن به معنی تهدید کردن است، و اصل آن را جهانگیری در فرهنگ خود (ذیل کنگر) چنین آورده است: «قسمی از گدایان باشد که شاخ گوسفندی بر دستی و شانۀ گوسفند بر دست دیگر بگیرند و بر در خانه و پیش دکان مردمان ایستاده و آن شاخ را بر شانه به عنوانی بمالند که آواز غرغری از آن ظاهر شود تا مردمان آن صدا را شنیده و به آنها چیزی بدهند. و اگر اهمالی در دادن واقع شود کاردی کشیده اعضای خود را مجروح سازند. و اغلب و اکثر آن است که کارد را به دست پسران امرد خود بدهند که این کار کنند، تا صاحبخانه و خداوند دکان از این عمل شنیع وحشت و نفرت نموده به آنها چیزی بدهند. و این قوم گدا را شاخشانه نیز گویند.

متن کامل این نوشتار را اینجا بخوانید.