همایش کارگاه یک روزه «نقش دانش های میان رشته ای در پژوهش های نوین علوم انسانی»

میراث مکتوب - گروه زبان و ادبیات فارسی و گروه تاریخ دانشگاه اصفهان همایش کارگاه یک روزه «نقش دانش های میان رشته ای در پژوهش های نوین علوم انسانی» را با حضور عمادالدین شیخ الحکمایی برگزار می کند.

این کارگاه آموزشی به دوره های کتیبه شناسی، سندشناسی، مهرشناسی، نام شناسی اختصاص دارد.

این نشست یک شنبه ۱۶ اسفند ساعت ۹ الی ۱۶ در محل تالار صائب ۱ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان برگزار می شود.