برگزاری نشست «نقد دستور با تأکید بر دستورهای جدید زبان‌شناسی»

میراث مکتوب - هفتمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان «نقد دستور با تأکید بر دستورهای جدید زبان‌شناسی» برگزار می‌شود.

هفتمین نشست تخصصی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با عنوان «نقد دستور با تأکید بر دستورهای جدید زبان‌شناسی» با سخنرانی دكتر عباسعلی وفایی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی در روز چهارشنبه 19اسفندماه 1394 از ساعت 17:30 الی 19:30 در ساختمان شمارۀ 2 انجمن واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، روبروی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه4، واحد 14 برگزار می‌شود.