برگزاری میزگرد علمی نقد و بررسی کتاب شاهنامۀ (1) و (2) «نامورنامۀ شهریار»

میراث مکتوب - معاونت پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی میزگرد علمی «نقد و بررسی کتاب شاهنامه (1) و (2) نامورنامۀ شهریار» را  برگزار می کند.

 

این نشست با حضور دکتر سجاد آیدنلو، مؤلف کتاب، دکتر علی رواقی، دکتر مجتبی دماوندی و دکتر ابوالفضل خطیبی برگزار می شود.

این نشست روز دوشنبه 17 اسفند از ساعت 10 الی 12 در تالار ناصرخسرو دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.