نقشه جهان نمای اسلامی در یک نسخه خطی خریدة العجائب ابن وردی

میراث مکتوب - نقشه جهان نمای اسلامی در یک نسخه خطی خریدة العجائب ابن وردی.

 

 

منبع: کانال گنجینه

دربارۀ این نسخۀ خطی بیشتر بدانید/ اینجا