زُهری، نسخ القرآن و معضل متون تفسیری کهن

میراث مکتوب - نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد مروری اجمالی بر مشخصه های ادبی گوناگون کتاب نسخ القرآن زهری داشته باشد؛ تا از این طریق ارزیابی پیرامون تألیف و تاریخ گذاری این متن ارائه دهد.

از این رو، با ارائه بخش هایی از محتوای کتاب مذکور، به بررسی ساختار درونی اثر، سبک ادبی، مباحث فقهی و مفاهیم ضمنی وابسته به آن و کاربردهای اصطلاح شناختی می پردازد.

متن کامل این مقاله که در تازه ترین شمارۀ آینۀ پژوهش (دوره 26، شماره 156، زمستان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.