دانلود مقالات دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

میراث مکتوب - مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران بر روی وبگاه اين انجمن قرار گرفت.

دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در تاریخ 4 الی 6 شهریور در اردبیل برگزار شد. مجموعۀ حاضر در 10 جلد مقاله تدوین شده است.

براي دريافت مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی اینجا كليك كنيد.